Home
About Us
Creole Language Institute
Undergraduate Programs
Admissions
Course Schedule
Student Information Blog
Student Handbook
Applications & Forms
Housing
Locations
ETS on YouTube
Contact Us
Academics
Volunteer Interest Form
Custom
e-mail me

The Institute of Social Work and Social Science is an internationally supported degree-granting educational institution located in Haiti. We were founded in 2011 to provide undergraduate social work and social science training in both theory and practice.

We currently offer a BSW and MSW in Social Work as well as undergraduate and graduate programs in Social Science including Anthropology, Psychology, Sociology, Economics, and Political Science.

A Haitian Creole program is also offered for students who wish to complete intensive coursework in Haitian Creole language. The Creole Language Institute is designed for researchers, students and development workers who anticipate depending on Haitian Creole as their primary means of communication.

Enstiti pou Travay Sosyal ak Syans Syans se yon sipò entènasyonal degre-akòde ak edikasyon enstitisyonèl ki chita an Ayiti. Nou te fonde an 2011 pou nou bay bakaloreya nan travay sosyal ak fòmasyon an syans sosyal teyori ak pratik. Kounye a nou ofri yon BSW nan fòmasyon Travay Sosyal Generalis. Elèv BSW tou ranpli yon BA nan Sikoloji, Anthropology, oswa Syans Politik yo.

Pandan pwogram nan, nan prentan ak ete ki nan lang kreyòl ayisyen li disponib pou elèv ki vle ranpli kou entansif nan lang kreyòl ayisyen. Se Enstiti nan Lang lan pandan ete a ki fèt pou chèchè,elèv yo, ak travayè nan devlopman ki komanse ak Creole Haitian kòm yon mwayen prensipal nan kominikasyon yo.
The Institute was established to raise up a new generation of Haitian leaders who improve the lives of ordinary Haitians and contribute to the enactment of just social policies in Haiti. The Institute aims to developing new knowledge for the profession and prepare competent, effective and ethical social workers who enhance human well-being and alleviate suffering and inequity.

Enstiti a te etabli pou ogmante yon nouvo jenerasyon lidè ayisyen ki amelyore nan lavi òdinè Ayisyen ak ki kontribye nan dekrè nan jis politik sosyal an Ayiti. Enstiti an gen pou objektif: devlope yon nouvo konesans nan pwofesyon ak prepare travayè sosyal ki kalifye, efikas ak ki gen bon etik ki amelyore byennèt ak soulaje soufrans moun kap sibi enjistis sou tout fòm.
The Bachelor’s in Social Work Program emphasizes commitment to social justice, empowerment, and the eradication of poverty in Haiti and beyond. The curriculum prepares a new generation of leaders to provide competent, strengths-based, and ethics-driven services to individuals, families, and communities. The BSW program prepares students to be professional social workers who collaborate with groups, organizations, and communities to achieve the mission of social and economic justice, and self-determination of people and groups in the communities they serve. The Institute has committed to providing an integrated and coherent undergraduate curriculum which prepares students to:

 • Actively promote social justice and empowerment of economically and social oppressed, vulnerable and underserved populations in Haiti and beyond.
 • Integrate knowledge, skills, and field experiences in generalist practice with people who have been made vulnerable to poverty, oppression and/or social apathy and exclusion.
 • Be reflective and ethical practitioners who work to alleviate social problems and enhance the competence of individuals, groups, and communities to improve social functioning.
 • Demonstrate a commitment to lifelong professional development and learning.
 • Bakaloreya nan pwogram Travay Sosyal mete aksan sou angajman nan yon jistis sosyal, otonòm ak elimine povrete an Ayiti ak andeyò de Haiti.

  Kourikoulòm lan prepare yon nouvèl jenerasyon lidè kap bay moun konpetan, ki baze sou fòs, ak moral, fanmi yo, ak kominote yo. Pwogram BSW lan prepare elèv yo pou yo vin pwofesyonèl k ap fè travay sosyal e kap travay ak gwoup, òganizasyon, ak kominote akonpli misyon nan jistis sosyal ak ekonomik, ak pwòp tèt yo ak detèminasyon sou moun ak gwoup nan kominote y ap sèvi yo. Enstiti a angaje nan founi yon lisans kourikoulòm entegre ak aderan ki prepare elèv yo:

 • Aktivman nou ankouraje jistis sosyal ak inovatif pou pouvwa ekonomik nan popilasyon sosyal ak oprime yo, frajil ak defavorize yo an Ayiti ak ozanviron.
 • Entegre konesans, konpetans, ak jaden eksperyans nan pratik jeneralis ak moun ki te vin frajil nan opresyon povrete a, ak/oswa indiféran ak esklizyon sosyal.
 • Pou li montre ak etik pwofesyonèl li ke travay ka soulaje pwoblèm sosyal ak amelyore kapasite yon moun, yon gwoup, ak kominote yo; amelyore fonksyonnman sosyal.
 • Demontre yon angajman nan devlopman pwofesyonèl epi nan aprantisaj diran tout lavi yo.
 • The Institute is led by a team which includes the Director of Social Work Education, the Director of Social Science Education, and a representative of the Faculty. Most faculty members have doctoral degrees from North American or European educational institutions and all are actively involved in conducting research in Haiti.

  Additional staff members include language instructors, tutors, research assistants, administrative assistants, and facility staff.

  Enstiti a te dirije pa yon ekip ki gen ladan Direktè Edikasyon nan Travay Sosyal, Direktè Edikasyon nan Syans Sosyal ak yon reprezantan nan fakilte a. Pifò nan manm fakilte a gen degre doktora nan Etazini enstitisyon edikasyonèl ak Ewopeyen yo ak Amerik di Nò, yo tout patisipe aktivman nan fè rechèch an Ayiti.

  Anplwaye adisyonèl enkli pwofesè lang, pwofesè, asistan rechèch, asistan administratif, ak anplwaye nan etablisman an.
  The Institute for Social Work and Social Science has two campuses: the Delmas campus and the Tomassin campus. Located in upper Delmas, an urban continuation of the capital city which houses much of the area's commercial and industrial enterprise, the campus includes eight classrooms, meeting space, and a library/study area. The Tomassin campus is located in a quiet residential neighborhood and includes the administrative offices, research facilities, meeting rooms, as well as housing for Institute visitors.

  Housing on the Tomassin campus is primarily intended for overseas guests including visiting faculty, study abroad students and visiting researchers. However, if space is available, housing is open to others who are visiting, working or studying in Haiti. Housing options including private and shared rooms with breakfast and dinner included in the daily and weekly rental rates. Internet, hot water, potable drinking water and 24-hour per day electricity is also included.

  Enstiti pou Travay Sosyal ak Syans Syans gen de kanpis: Delmas ak kanpis la nan Tomassin. Ki sitiye nan kè Delmas, yon kontinyasyon de kapital la vil ki gen anpil kay anpil konpayi e kote zòn komèsyal yo ak endistriyèl yo ye, lakou lekòl la gen ladann 8 klas, espas satisfè, ak yon rejyon nan bibliyotèk la / pou etidye.

  Tomassin kanpis la sitiye nan yon katye rezidansyèl trankil e li gen ladan biwo administratif, kap fasilite rechèch, reyinyon chanm yo, menm jan tou aranjman pou vizitè nan Enstiti a. Se sou kanpis lekòl la Tomassin li te inisyalman planifye pou vizitè lòt bò dlo ki enkli ladan pwofesè vizitè, Elèv kap fè etid aletranje ak chèchè vin vizite. Sepandan, Kanpis la ap rete louvri bay lòt moun kap vizite, travay oubyen kap etidye an Ayiti. Opsyon lojman ki gen ladan lan gen la danl dejene ak dine enkli nan tout lwaye a chak jou ak chak semèn. Entènèt, dlo cho, dlo potab ak elektrisite 24/24 chak jou.