"> Byenvini! Bienvenue! Welcome!


   
Home
About Us
Creole Language Institute
Undergraduate Programs
Admissions
Course Schedule
Student Information Blog
Student Handbook
Applications & Forms
Housing
Locations
ETS on YouTube
Contact Us
Academics
Volunteer Interest Form
Custom
e-mail meAbout Us

The Institute of Social Work and Social Science is an internationally supported degree-granting educational institution located in Haiti. We were founded in 2011 to provide undergraduate social work and social science training in both theory and practice. We currently offer a BSW and MSW in Social Work as well as undergraduate and graduate programs in Social Science including Anthropology, Psychology, Sociology, Economics, and Political Science. A Haitian Creole program is also offered for students who wish to complete intensive coursework in Haitian Creole language. The Creole Language Institute is designed for researchers, students and development workers who anticipate depending on Haitian Creole as their primary means of communication.

Enstiti Travay Sosyal ak Syans Syans se yon sipò entènasyonal degre-akòde ak edikasyon enstitisyonèl ki chita an Ayiti. Nou te fonde an 2011 pou nou bay bakaloreya nan travay sosyal ak fòmasyon an syans sosyal teyori ak pratik. Pandan pwogram nan, nan prentan ak ete ki nan lang kreyòl ayisyen li disponib pou elèv ki vle ranpli kou entansif nan lang kreyòl ayisyen. Se Enstiti nan Lang lan pandan ete a ki fèt pou chèchè,elèv yo, ak travayè nan devlopman ki komanse ak Creole Haitian kòm yon mwayen prensipal nan kominikasyon yo.Undergraduate Programs

Courses are designed to introduce the student to social work study and practice while developing essential skills in written and oral communication, critical thinking, and quantitative methods as basis for further study. A comprehensive curriculum includes social work foundation courses (taken during the first two years), extensive foreign language offerings, social science education, and a rigorous series of advanced social work classes that exceed the courses required by the Council on Social Work Education.

Kou sa yo fèt pou entwodwi elèv yo kap etidye travay sosyal ak pratikel pandan y ap devlope ladrès esansyèl nan kominikasyon alekri ak oral, panse kritik, ak metòd kantitatif kòm yon baz pou etid pli aprofondi. Yon pwogram konplè gen ladan kou debaz travay sosyal (pran pandan de premye ane yo), bay anpil nan edikasyon an lang etranje nan syans sosyal, ak yon seri klas solid avanse nan travay sosyal pi lwen pase kou nesesè yo Council on Social Work Education (CSWE).Admissions

The Institute's mission is to teach students to work with vulnerable and underserved populations and prepare them to competently fulfill research, leadership, and policy-shaping positions in foreign and national organizations working with these populations. The admissions process welcomes students who are committed to these objectives. Applicants must show the potential to succeed in social work practice by demonstrating interest, commitment, compatible personal values, interpersonal skills and academic ability.

Enstiti a gen pou misyon anseye elèv yo, travay avèk popilasyon ki frajil yo ak nan zòn defavorize yo epi prepare yo pou pote rechèch pa konpetans, lidèchip ak pozisyon politik nan òganizasyon etranje e nasyonal kap travay ak moun sa yo. Pwosesis admisyon pou moun ki angaje nan reyalizasyon objektif sa yo. Kandida yo dwe demontre potansyèl siksè yo nan travay pratik sosyal, demontre enterè yo, angajman yo, ki konpatib ak valè pèsonèl yo, konpetans yo, relasyon ak kapasite akademik yo.Faculty, Student & Guest Housing

Comfortable, affordable shared housing is available on our Delmas campus for students, researchers, faculty members, and visitors. Please click on the housing link (at left) for more information.

Wap jwenn sitiyasyon konfòtab, akomodasyon abòdab sou kanpis lekòl la nan Thomassin pou elèv nou yo, chèchè, pwofesè, ak vizitè yo. Tanpri klike sou lojman nan lyen (agòch) pou plis enfòmasyon.